Fujiyama Disco 中日罗字幕_Silent Siren

紫薇花樹映樓紅。恰如秋月丹楓。妙辭佳韻美人同。一瞥驚鴻。兩好一雙相守,一生三世隨從。對花空念信難通,遠去飛蓬。三月花仙風信子,赴會瑤池,妝靚香腮膩。幾許嬌羞心有意,愛情二字誰來對?烟雨半空星月晦,川水遙迢,船橫無人理。好事從來心白費,烹茶煮酒誰同醉?花香四溢傲風霜。俊貌菊梅妝。不管風吹雨打,依然浪漫芬芳。金芯玉蕊,藍煙紫霧,錦燦華章。不學杏枝牆外,忠貞低首恒昌。。

相关推荐